Plantation Bay Resort, near Cebu, Philippines - newbrew